Kalite Yönetimi Ders Notlarım.

Kalite Kavramları:

Müşteriler: Müşteri, bir ürünü kullanan veya bir prosesin sonuçlarından etkilenen herkestir. Bu nedenle müşterileri İÇ ve DIŞ müşteriler olarak tanımlamak zorunludur.

Prosesler: Müşteri için katma değer oluşturacak biçimde girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetlerdir.

Ürün: Bir prosesin sonucu.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ

1- Üst Yönetimin Liderliği

2- Müştaeri Odaklılık / Müşteri Tatmini

3- Tam Katılım Ve Takım Çalışması

4- Çalışanların Eğitimi

5- Hata Önleme / Sıfır Hata

6- Sürekli Geliştirme / İyileştirme

Toplam Kalite Felsefesi:

 • Kuruluşun tüm faaliyetlerinde kalitenin yükselmesi
 • Her aşamada oluşması söz konusu “hata”ların önlenmesi
 • Kayıpların azalması; fire, kalitesiz ürün, gereksiz stoklar, zaman kayıpları, teslimattaki kayıplar,… Tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması
 • MALİYETİN DÜŞMESİ
 • MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN TAM OLARAK KARŞILANMASI

TOPLAM KALİTENİN ÖZELLİKLERİ

 • Yeni bir örgüt kültürü yaratmaktır.
 • Örgüt yapısını basitleştirip yalın hale getirmektir.
 • Örgütteki tüm çalışanları sisteme dahil etmektir.
 • Eğitime büyük önem vermektir.
 • Çalışanların kişisel gelişmesini  ve mesleki ilerlemesini sağlamaktır.
 • Çalışanların fikirlerine saygı duymaktır.
 • Düşünce yapısında tamamen değişiklik yapmaktır.
 • Yeni fikirler, yöntemler ve teknikler üretmektir.
 • Bilgi ve beceriyi işe tatbik etmektir.
 • Takım çalışması demektir.
 • Çalışanların yaptığı işe sahip çıkması demektir.
 • Örgütsel davranışların değişmesi demektir.
 • İşlerin ve sistemlerin standardlarını sürekli uygulamak, geliştirmektir.
 • İç ve dış müşterilerin mutluluğunu en üst seviyeye çıkarmaktır.

Walter Shewhart

Çağdaş kalite kontrol anlayışının kurucusu ve “kontrol grafikleri” yöntemlerini geliştiren istatistikçidir. Kalite kavramını “nesnel” ve “öznel” unsurlarıyla tanımlar ve öznel kalite özelliklerini değer ile ilişkilendirir.

Değişkenliğin nedenleri bilinmese dahi kalite düzeyinin kestirilebileceğini kanıtlamış ve kontrol altındaki kalitenin getireceği yararlara işaret etmiştir.

Denetim maliyetlerinin azaltılması

Ret ve iade maliyetlerinin azaltılması

Kitle üretiminde maksimum yarar yaratılması

Kalite istikrarının yaratılması

Tolerans sınırlarının dolayısıyla kabul koşullarının düşürülmesi.

W.Edwards Deming

Proseslerdeki varyasyon (değişkenlik) ve belirsizliklerin azaltılması ve spesifikasyonlara tam uygun ürün üretilmesi gereklidir. Bu, verimliliği ve rekabetçi pozisyonu iyileştirir.

Uzun dönemde rekabetin yolu kaliteden geçmektedir.

Kalite’nin geliştirilmesinde yöneticilerin sorumluluğu ve liderliği esastır.

Kalite’nin ölçümü konusunda istatistiksel tekniklerin yaygın kullanımı şarttır.

Deming Döngüsü (PDCA:PUKÖ) ile önerdiği yaklaşım kalite sorunları ele alınırken tüm dünyada kullanılmaktadır.

Kaliteyi; tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, satışların kalitesi ve hizmet fonksiyonu olarak değerlendirir.

Kalite ve verimliliği iyileştirerek, firmanın uzun dönemli olmasını ve rekabetçi pozisyonunu geliştirmesini hedefler.

Kalitesizlik maliyetinin hesaplanamayacağını savunur.

Tüm çalışanların istatistik eğitimi alması gerektiğini belirtir.

Kalite tüm çalışanların sorumluluğudur.

Hata önleme temel alınmalıdır.

Deming felsefesi 14 ilkesiyle açıklanmaktadır:

 1. Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için değişmez hedefler belirleyiniz.
 2. Yeni felsefeyi kendi bünyenize uyarlayınız.
 3. Kaliteye ulaşmak için kitlesel muayene ve kontrol uygulamaktan vazgeçiniz.
 4. Fiyata dayalı iş değerlendirilmesine son veriniz. Toplam maliyetleri azaltınız ve sadakat ve güvene dayalı iş ilişkileri oluşturunuz.
 5. Planlama, üretim ve hizmet süreçlerinde kalite iyileştirme uğraşına ara vermeyiniz.
 6. İş başı eğitimleri veriniz.
 7. Liderliği kurumsallaştırınız.
 8. Korkuyu zihinlerden siliniz.
 9. Bölümler arasındaki duvarları yıkınız.
 10. Çalışanlara gerçekçi olmayan hedefler ve gereksiz teşvikler koymayınız.
 11. Amaçlara ve sayısal hedeflere dayanan otoriter yönetimden vazgeçiniz.
 12. Çalışanların başarılarıyla  övünmelerini sağlayacak önlemleri alınız.
 13. Etkin bir eğitim ve kendini geliştirme programı oluşturunuz.
 14. Müessesedeki değişimin gerçekleşmesi için herkese  görev veriniz.

7 Ölümcül Hata:

 1. Amaç tutarlılığında eksiklik
 2. Kısa dönemli kara odaklanma
 3. Yıllık performans değerleme
 4. Yönetimin değişmesi
 5. Bir firmanın sadece görünür şekillerle yönetilmesi
 6. Aşırı maliyetler
 7. Aşırı kontrol

İŞLETMELERDE 16 KAYIP

1.  Arıza

2.  Değişme ve ayar

3.  Kesici değişimi

4.  Devreye alma (kalkış)

5.  Planlı duruşlar

6.  Boşta kalma ve küçük duruşlar

7.  Düşük hızda çalışma

8.  Hurda, Yeniden işleme

9.  Yönetim kayıpları

10. Çalışma hızı kaybı

11. Hat organizasyonu kaybı

12. Lojistik kayıplar

13. Ölçme ve ayar kaybı

14. Hatalı ürün ve işleme kaybı

15. Enerji kayıpları

16. Kalıp, aparat kayıpları

Joseph Juran

Orta yönetimin kalite üzerindeki rolüne odaklanır.

Kalite tüm organizasyonun görevidir.

Kalitenin maliyeti üzerinde çalışmıştır.

Juran felsefesi, Juran üçlemesinde özetlenmektedir :

1. Kalite Planlaması 2. Kalite Kontrol 3. Kalite İyileştirme

Juran’ın “Kalite Planlama Haritası”:

Müşterileri belirleyiniz.

Müşteri ihtiyaçlarını belirleyiniz.

İhtiyaçları kendi dilinize tercüme ediniz.

İhtiyaçlara cevap verecek bir ürün geliştiriniz.

Ürünün özelliklerini müşteri ve kendi ihtiyaçlarımıza göre eniyileştiriniz.

Prosesleri geliştiriniz.

Proses yeterliliğini kanıtlayınız.

İşlemi işe dönüştürünüz.

Juran’ın 10 temel noktası

 1. İyileştirme için fırsatların ve ihtiyacın farkına varılması
 2. İyileştirme için hedeflerin belirlenmesi
 3. Hedeflere ulaşma için çalışma
 4. Eğitim
 5. Problem çözümü için projeler geliştirme
 6. İlerlemelerin raporlanması
 7. Takdir-tanıma
 8. Sonuçların duyurulması
 9. Sonuçların elde tutulması
 10. Yıllık iyileştirmelerle hareketin korunması

 

Philip Crosby

Üst yönetim taahhüdünün alınması

Üst düzey temsilcilerin yer aldığı kalite iyileştirme ekiplerinin kurulması

Mevcut ve olası kalite sorunlarının ölçülmesi

Kalite maliyetlerinin değerlendirilmesi

Çalışanların kalite bilincinin ve duyarlılığının arttırılması

Düzeltme önlemlerinin alınması

Sıfır hatalı üretim planlarının hazırlanması

Kaliteyi iyileştirme programında görev alacakların eğitilmesi

“Sıfır Hata Günü”

Çalışanların kendileri ve ekipleri için iyileştirme hedeflerinin atanması

Hata nedenlerinin ortadan kaldırılması

Başarıların duyurulması

Etkin iletişim için kalite konseylerinin kurulması

Sürecin devamlı olarak işletilmesi

 

Feigenbaum

Toplam Kalite Kontrol (TKK) fikrinin babasıdır.

TKK, müşteri memnuniyetini en ekonomik seviyede tam sağlayan pazarlama, mühendislik, üretim ve servise imkan veren, bir organizasyonundaki farklı grupların kalite geliştirme, kalite bakım ve kalite iyileştirme çabalarını birleştiren etkili bir sistemdir.

(TQC is an effective system for integrating the quality-development, quality-maintenance, and quality-improvement efforts of the various group in an organization so as to enable marketing, engineering, production, and service at the most economical levels which allow for full customer satisfaction.)

Orta yönetim üzerine odaklanır.

Kalite maliyetlerini sınıflandırmıştır.

Kaoru Ishikawa

Ishikawa “gerçek” ve “ikincil” kalite karakteristikleri kavramını  geliştirmiş ve kalite planlaması, kalite işlevinin geliştirilmesi  yöntemlerine temel olan yaklaşımı önermiştir:

Gerçek karakteristiklerin anlaşılması

Gerçek karakteristikleri ölçecek ve test doğrulayacak yöntemlerin geliştirilmesi

İkincil karakteristiklerinin keşfedilmesi ve gerçek olanlarla doğru biçimde ilişkilendirilmesi

Ishikawa’nın geliştirdiği yöntemler ise artık evrenseldir:

Neden-Etki Diyagramı

Stratifikasyon

Histogram

Serpme (Saçılım) Diyagramı

Pareto Grafiği

Genichi Taguchi

Taguchi, kullanım esnasında en düşük performans varyasyonunu temin edecek biçimde ürünün üretilmesi gereğini vurgulamıştır.

Taguchi “Kalite için Tasarımı” üç düzeyde ele alır:

Sistem Tasarımı: Mevcut teknoloji veya mimari üstüne işlevsel tasarım

Parametre Tasarımı: Varyasyon nedenlerini ortadan kaldırmadan maliyetlerin düşürülmesi ve performansın iyileştirilmesi

Tolerans Tasarımı: belirli bir maliyet artışıyla nedenlerin denetlenerek varyasyonun azaltılması

Taguchi’nin “Parametre ve Tolerans Tasarımı” yaklaşımı maliyet-performans optimizasyonu ve deney tasarımı teknolojisini kullanmaktadır. Kayıp Fonksiyonları ( “daha küçük daha iyidir”, “daha büyük daha iyidir”, “nominal en iyidir” ) ve Sinyal-Gürültü Oranları optimal tasarım yöntemlerinin kritik unsurlarıdır.

Experimental design sistematiğinin kurucusudur.

Gelen Aramalar:

 • kalite yönetimi ders notları
 • kalite yönetim sistemleri ders notları
 • Kalite Yönetim Sistemi Ders Notları
 • toplam kalite yönetimi ders notları
 • kalite ynetimi ders notlar
 • kalite yönetimi dersi
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ
 • toplam kalite ynetimi ders notlar
 • kalite yönetimi ders notu
 • TKY DERSİ

Yazar:

Mysystem.org un sahibi olan Serdar, 2004 yılından beri BT sektöründe çalışıyor. Blogun kuruluşundan beri makaleler yayınlayan yazar, Elektronik & Haberleşme Mühendisi (MBA) olup, VCP, CCNA,MCSE,PMP ve CEH sertifikalarına sahip.


Mysystem.org (örg) IT dinamiklerini, bazen teknik bazen de teorik olarak gözlemleyen bir blogdur. Blog'un sponsoru yoktur. Bir kurum ya da kuruluşa hizmet etmez. Yayınların doğruluğu yazarların gözlem yeteneği kadardır.